Ouders

Naast de inzet van het personeel is de inzet en betrokkenheid van ouders en verzorgers een onmisbare factor. In eerste instantie gaat dit natuurlijk over aangelegenheden betreffende het kind. Het is van cruciaal belang dat school en ouders het perspectief van de leer- en ontwikkelmogelijkheden van een kind gezamenlijk onderschrijven en ondersteunen.

De inzet van ouders
De inzet van ouders is verder van groot belang bij het goed laten functioneren van de school. Er bestaat de mogelijkheid om, onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht, een gedeelte van de schooltijd van uw kind in school of tijdens excursies mee te maken en zelf actief mee te werken. In alle groepen wordt op meerdere gebieden ouderhulp gevraagd. Voldoende ouderhulp is essentieel voor bepaalde activiteiten.

Medezeggenschap (mr en gmr)
Een inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen. Aan elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding, die opereert volgens een medezeggenschapsreglement. In de wet is ook geregeld, dat ouders en leerkrachten over een groot aantal zaken betreffende het beleid van de school mogen meepraten. Bij heel veel zaken heeft de raad adviesrecht en vaak mag het beleid zelfs niet worden uitgevoerd zonder instemming van de medezeggenschapsraad. De raad probeert bij haar adviezen/instemming altijd het belang van zowel de ouders en personeelsleden als de schoolorganisatie in het oog te houden.

De MR wil proactief met de directie en het personeel van St. Theresia en de Oudervereniging proberen een nog betere organisatie neer te zetten. Ook volgen wij het beleid van de Stichting Swalm en Roer nauwlettend. Hierbij is uw hulp nodig. We zien ook niet alles. Wij zijn dan ook heel blij met uw opmerkingen. De MR wil en mag zich niet mengen in persoonlijke zaken, maar is er wel voor om zaken die het algemeen belang raken op te pakken en onder de aandacht te brengen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar mrtheresiaboukoul@gmail.com

Oudervereniging
De Oudervereniging (OV) heeft als belangrijkste taak het organiseren samen met de leerkrachten van allerlei activiteiten. Zo organiseren zij onder andere: Kerstfeest, carnaval, schoolreisje, eindejaarsfeest, sportdag etc. Ook helpen wij bij andere activiteiten zoals de musical van groep 8. Voor het organiseren van de diverse activiteiten worden werkgroepen samengesteld. Omdat we niet alles zelf kunnen regelen hebben we vaak hulp nodig van andere ouders om het evenement te laten slagen.

De OV vergadert zes keer per jaar. In de vergaderingen worden de activiteiten en de voortgang daarvan besproken. Ook allerlei andere zaken die met de school te maken hebben kunnen ter tafel komen. De OV-leden kunnen slechts advies geven over zaken die met het besturen van de school te maken hebben.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?